علمی

ایجاد مرکز رشد و نوآوری فراگیر در همدان

ایجاد مرکز رشد و نوآوری فراگیر در همدان

سید حامد عسگری مدیر عامل موسسه دانشمند و یعقوب محمدی فر رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان در محل دانشگاه بوعلی با یکدیگر دیدار و در زمینه راهکارهای توسعه ...

Loading...